logo SHOP NOW! ABOUT IMAGES EXHIBITIONS INFO/RETAIL 

OM FAKE CHINA

Den 12 september 1745 återvände skeppet Götheborg, del av det Svenska Ostindiska Kompaniets flotta, till Sverige från Kanton efter ha färdats mer än 30 månader till sjöss. Man beräknar att över 30 besättningsmäns liv krävdes under resan. Bara 900 meter från hemmahamnen i Göteborg gick skeppet på grund och förliste. Lasten, som bland annat bestod av tusentals delar porslin, förstördes till stora delar. Alla de sjömän som inte överlevde resan offrade sina liv förgäves. Den här berättelsen om kommersens hårda verklighet har alltid fascinerat mig.

När jag 2009 blev ombedd att skapa ett verk på temat »identitet« till den kinesiska konst- och designfestivalen »Notch« i Peking, funderade jag först på hur det samtida Kina, i alla fall från ett västerländskt perspektiv, generellt ses som ett land där ting tillverkas, men inte designas. Kinas designidentitet förknippas förstås också mycket med plagiarism och piratprodukter. I det tankearbetet kom jag att tänka på skeppet Götheborgs sorliga öde och den tidens extrema exklusivitet som omgav kinesiskt porslin i Europa. En exklusivitet som sprang ur det faktum att kunskapen om porslins­tillverkning inte ens fanns i Europa.

Med tiden lärde sig Europeiska porslinstillverkare de kinesiska tillverkningsmetoderna och en lokal tillverkning startade. I många fall hade detta porslin en design som såg medvetet »kinesisk« ut eller var direkta kopior av kinesisk design. Resultatet blev en produkt som, med hjälp av sin design, skulle utstråla exklusivitet och autencitet, men i själva verket var vad vi idag skulle kalla en piratkopia. Det mest kända exemplet är »Willow-motivet« från ca 1790. Företaget bakom denna design skapade till och med en påhittad kinesisk legend baserad på motivet för att ytterligare bygga på den falska autenciteten. Detta motiv, och legenden, har i sin tur plagierats och spritts vida sedan dess. Det finns till och med en tecknad Disney-film baserad på Willow-legenden. Ur de tidiga plagiaten växte och permuterades designen och blev grundinfluenserna till den Brittiska och Holländska porslins­traditionen som vi känner den. Idag finns även en slags rörelse i konst och design­samfundet som behandlar Willow-motivet som en slags urkund. Kopian har växt till att bli ett original och bär därmed kulturell intergritet i sin egen rätt emedan den färdats hela vägen längs stadierna kopia - original - kultur - tradition. Det vi idag ser som ett dyrbart och autentiskt (samlar)objekt skapades en gång som en simpel kopia.
Hela historien utgör en tydlig påminnelse om hur kulturella värden och inflytande flyttas och ändras över tid. Inte bara geografiskt, utan även ekonomiskt och demografiskt. Den nu rådande föreställningen om att västvärlden är den plats där ting formges och uppfinns, medan Asien är där de produceras och kopieras, är inte ett permanent tillstånd.
Med allt detta i tankarna gick jag till östasiatiska museet i Stockholm, kopierade design och designelement från porslinsfat i samlingarna och skapade mina egna kopior, i övertygelsen om att ingen kan kopiera något utan att själv fortsätta bygga historien.


/Nille Svensson, designer

ABOUT FAKE CHINA

On the 12th of September 1745, the sailing ship Götheborg, part of the Swedish East India Company fleet, returned to Sweden from Canton after more than 30 months at sea. It is believed that over 35 members of the crew died during the journey. Only 900 meters from its home harbour in Gothenburg, the ship ran aground and sank. The cargo of several thousand pieces of china was lost and the sailors who did not survive the journey had died for nothing. This story of the harsh reality of commerce has always fascinated me.

When I was asked to create something on the theme of »identity« for the Notch exhibition in 2009, I first thought a lot about how contemporary China, at least from a Western perspective, is generally regarded as a place were things are produced but not designed. China's design identity is also associated with the issue of plagiarism and fake products. I then came to think about the sad fate of Götheborg, and the extremely high demand of Chinese ceramics in Europe at that time. A high demand created out of the fact that the knowledge of how to manufacture ceramics of such quality was not locally available.

As the understanding of production techniques spread, manufacturing of chinaware started in Europe as well. In many cases featuring designs that looked »Chinese«, or were direct copies of Chinese originals. The design was made with the main purpose to add a quality of authenticity to what was basically product piracy. The most famous of these designs is perhaps the »Willow design« made around 1790. The company behind this plate even invented a fake Chinese legend based on the motif just to further promote the authenticity of the product. The motif and the legend has in turn been copied and spread widely ever since. There is even an animated Disney film based on the willow tree legend. From the early plagiarism, the designs grew and permuted and became the starting point of the Brittish and Dutch porcelain-tradition as we know it. Contemporary designers and artists even relates to the Willow-motif as a kind of starting point. The copy has grown to become an original and as such carries cultural integrity in its own right as it has transformed through the states of copy - original - culture - tradition. What we today may regard as a higly valuable (collectable) item was originally created as a simple copy.
It is a healthy reminder of how cultural influenses and values shift and change over time. Not only geographically, but economically and demographically, the general presumption that the Western world is where things are designed and originated, whilst the East is where they get produced and copied will not prevail forever.
With all this in mind I went to the Museum of Eastern Antiquities in Stockholm, stole designs and design elements from plates in the collection, and created my own »fake china« plates, while convinced that nobody can copy anything without adding something to the story.
The result is a small step of cultural evolution.


/Nille Svensson, designer

 

NOTCH 2009. BEIJING, CHINA
ARKITEKTURMUSEET. STOCKHOLM, SWEDEN 21.9.2010 – 21.11.2010
FOUNTAIN @ ART BASEL MIAMI. FL, USA 02.12.2010 – 05.12.2010

FAKE-CHINA is included in the Röhsska Museet permantent design collection.

Fake-China web-shop: fakechina.tictail.com

In Stockholm, Sweden FAKE-CHINA are available at Svenskt Tenn

For US sales and retail, please contact Jennifer Garcia

For all other territories, or general questions regarding FAKE-CHINA, please email: inquiries@fake-china.com

specs